• 0393228904
News Photo

Cài đặt ssl cho src game tài xỉu node js win server 2019

Cài đặt ssl cho src game tài xỉu node js win server 2019

sự dụng cloudflare thì chọn SSL ở chế độ Flexible
bật Always Use HTTPS và Automatic HTTPS Rewrites

 

BaseControll.js phía client tìm và sửa như dưới
const urlGame = "ws" + (ss ? "s" : "s") + "://" + url + (!!port ? ":" + port : "") + path;

CHIA SẺ LÊN MẠNG XÃ'S HỘI

BÌNH LUẬN

bạn muốn kinh doanh game bài